Kommuniké från årstämma i MastIT Group AB

juni 16, 2023

Den 16 juni 2023 hölls årsstämma i MastIT Group AB (”MastIT” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Kommuniké från årsstämma 2023

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022..

Utdelning

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Utdelningen skall totalt uppgå till 4 000 000 kronor, motsvarande 40 öre per aktie, och resterande medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Styrelsen skall bestå av 4 (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att ersättning till externa styrelseledamöter, med extern ledamot avses ledamot som inte är anställda i bolaget. Ordföranden arvoderas med 3x prisbasbelopp respektive ledamöter med 2x prisbasbelopp. Ersättning utöver ordinarie styrelsearbete arbete kan utgå enligt godkänd räkning. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Erik Fischbeck och Jimmy Karlsson samt nyval av Gert Nordin och Patrik Boman. Erik Fischbeck valdes till ordförande.

Stämman omvalde KPMG AB som revisionsbolag med Magnus Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att inrätta ett incitamentsprogram, enligt framlagt förslag.

Om MastIT Group AB

MastIT Group är ett entreprenörsdrivet installationsbolag inom nätverksutbyggnad för mobila-, militära- & säkerhetssystem samt kommunikationsnät. MastIT Group grundades 2018 och har sin huvudverksamhet i Karlskoga. Inom företagsgruppen finns en unik erfarenhet av nätdesign, byggnation och drift – med fokus på främst mobila nätverk och system.

Vår breda erfarenhet från installationer av mobila-, radio- och nätverksteknologier kombinerat med utvecklingen av våra egna unika installationsmetoder säkerställer högsta kvalitet vid installation av de senaste nätverksteknologierna för att möta framtida drift- och säkerhetskrav.

På MastIT Group säkerställer och erbjuder vi våra partners högsta möjliga ”installation excellence”.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *