Vår affärsmodell & unika arbetssätt

Inom MastIT gruppen arbetar ett hundratal medarbetare och installatörer för att tillgodose
våra partners och kunders högt ställda krav på leverans- och installationskvalitet av senaste
teknologi inom 5G och övriga nätverksprojekt.

Våra medarbetare – våra kunders största tillgång

Inom MastIT har alla medarbetare tillsammans en stor erfarenhet, förståelse och kunskap inom design, installation och driftsättning av olika kommunikationsnätverk med fokus på senaste mobila teknologier såsom 5G och säkerhetsklassade nätverk.

Vi investerar i våra medarbetare – för en bättre kundleverans

MastIT säkerställer att samtliga våra medarbetare har rätt kompetens, behörigheter och utbildning för de olika installationsprojekt som vi arbetar med. Genom att vi har extremt kunniga och kompetenta driftstekniker som verifierar och övervakar projekten, direkt i våra egna eller kundens övervakningssystem, kan vi garantera att den faktiska installationen och de lokala anpassningarna beaktas samt säkerställs tillfullo.

Våra kunders unika förutsättningar – vår verklighet & uppdrag

MastIT planerar tillsammans med dig som kund de olika installationer och projekt som skall genomföras i syfte säkerställa att projekt- och tidplaner efterlevs. Vi genomför site- inspektioner och surveys för att säkerställa att de individuella lokala förutsättningarna för varje installationssite har beaktats i installationsplaneringen och när tidplanerna sätts för när installation och driftsättning skall vara genomförd. I samband med sitesurvey dokumenteras alla lokala förutsättningar med bilder och anpassade installationsanvisningar säkerställs för att kunna genomföra själva installationen utan onödiga störningar och förseningar.

Projektplanering – fokus på kvalitet i minsta detalj

Tillsammans med kunden går vi sedan igenom och planerar vilket behov av installationsmaterial samt hårdvara som varje installation innebär samt vilken installationsmetod samt kompetens som behöver finnas tillgänglig för att genomföra installationen. Vi säkerställer att hårdvara och komponenter finns tillgänglig i god tid inför de olika utrullningsprojekten och tillser även att utrustningen gås igenom samt att viktiga delar funktionstestas i syfte att optimera tidsåtgången under själva installationen vid varje site. Vi förinstallerar, konfigurerar och testar även känslig utrustning på våra produktions- och distributionssiter innan vi packar och skickar ut utrustningen till site eller till våra lokala logistik- & distributionssiter.

Innovation

Inom MastIT Group jobbar vi kontinuerligt med förbättringar och att uppgradera vårt sätt att arbeta. Vi inför olika innovationer som innebär extra mervärde för våra partners.

Läs mera

Referens projekt

MastIT Group har en stor erfarenhet av nationell utrullning av 3G, 4G och 5G-nätverk, privata 5G-nätverk (Industry 4.0) i inomhus- och utomhusmiljöer samt nätverk för militära och kritiska funktioner & miljöer i samhället, inklusive kriminalvård, brandförsvar och polismyndighet. MastIT Group kan stödja dig för alla dina behov inom installationsområdet och drift av kommunikationsnät, vänligen läs mer

Installation & leverans – med senaste metoder och verktyg

För varje installationsprojekt tillser MastIT även att vi har tillgänglig installationsutrustning samt verktyg på plats för att kunna genomföra installationen med högsta kvalitet samt med ändamålsenliga installationsverktyg och maskinutrustning. Vid behov kontrakteras exempelvis lokala gräv- eller kranentreprenörer som har lokal kännedom och anpassad utrustning för de behov som finns för varje unik installationssite. Detta innebär att vi undviker onödiga transport- och inställelsekostnader för de olika geografiska platser där installationsprojekten pågår.

Funktions & driftkvalitet – inför installation, driftsättning och framtida operations

MastIT har egna driftstekniker samt övervakning vid vår huvudanläggning som verifierar och övervakar projekten, direkt i våra egna eller kundens övervakningssystem, så att vi kan verifiera och garantera att den faktiska installationen samt att de lokala anpassningarna beaktas och säkerställs tillfullo. Inställningar av exempelvis antenner och radiolänkutrustning kan därmed göras på effektivt sätt samt funktioner konfigureras och förtestas inför den slutliga driftsättningen som sedan operatören genomför av en site eller ett kommunikationsnät.

Slutdokumentation och överlämning – kvalitet i detaljerna

I samband med slutförande av en installation dokumenterar våra installationstekniker och installatörer varje unik site enligt en förutbestämd process inklusive bilder och inmätning av olika parameters. Dokumentationen sker på site-nivå och sparas digitalt i MastIT egna IT- infrastruktur och översänds i samband med slutdokumentation och överlämning till operatören. Våra erfarna projektledare och projektörer tillser att installationen har slutförts enligt överenskomna kravspecifikationer och att all nödvändig dokumentation görs tillgänglig för kundens nätdesigners och förvaltningsorganisation.

Driftövervakning och underhåll av våra kunders kommunikationsnät

MastIT erbjuder även driftövervakning och jourverksamhet av kommunikationsnätverk samt mobila siter som en service till sina kunder och partners. Genom att bolaget har flera av branschens mest erfarna driftstekniker som övervakar både installation och driftsättning, kan bolaget även erbjuda löpande övervakning och kontroller av driftstörningar samt jourverksamhet för att säkerställa att driften av kommunikationsnätverken optimeras. Genom att MastIT har installationstekniker med rätt kompetens tillgängliga, som snabbt kan lösa de olika behov och problem som uppstår i löpande förvaltningen samt underhåll av ett kommunikationsnätverk, kan våra kunder lita på att de mobila siterna och kommunikationsnätverken är i drift och genererar intäkter till deras verksamheter.

MastIT Group – installation excellence

MastIT Group har kunskap, kompetens och erfarenhet av allt ifrån;

  • nyinstallation av 5G-nät,
  • säkerhetsklassade nätverk inom exempelvis militär, sjukvård & kriminalvård,
  • IoT (Internet of Things)-infrastruktur
  • service, förvaltning och uppgradering av befintliga mobila kommunikationsnät, till
  • nedmontering av de äldre 3G-näten etc

Våra projektledare och medarbetare jobbar i nära samarbete med våra kunder och uppdragsgivare vilket innebär att vi tillsammans planerar och jobbar långsiktigt efter överenskomna tidplaner för arbetet med de olika installations- och serviceprojekten.

Kontakta MastIT Group för dina installationsprojekt och för att få bästa ROI på dina planerade CAPEX-investeringar. På MastIT Group säkerställer och erbjuder vi helt enkelt högsta möjliga ”installation excellence”.